Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Provozovatel internetového portálu

Název společnosti: MESEC Systémy, s.r.o.

Ulice a číslo popisné: Jílovská 1159/59

Město a PSČ: Praha 4, 14200

Stát: Česká republika

IČ: 02741865

DIČ: CZ02741865

Odpovědná osoba a kontakt

Jan Stránský, + 420 603 104 048, info@elgofio.cz

Michala Stránská, + 420 777 181 641, info@elgofio.cz

O registraci

„Prohlašujeme, že data slouží pouze pro účely identifikace při nákupu ve firmě „MESEC

Systémy, s.r.o.“ a nebudou poskytnuty třetím osobám ani jinak zneužity. Potvrzením

registrace souhlasím se zasíláním nabídkových e-mailů z internetového obchodu firmy

„MESEC Systémy, s.r.o.“, v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. O některých službách

informační společnosti.“

Kupující uzavřením smlouvy stvrzuje, že souhlasí se zpracováním údajů pro zasílání

nabídkových a informačních emailů.

Nabídkové e-maily budou zasílány maximálně čtyřikrát do měsíce a velikost jednotlivých e-

mailových zpráv nepřekročí 50kB. Službu zasílání novinek e-mailem můžete kdykoliv zrušit

na e-mailové adrese:“info@elgofio.cz“, nebo na uvedené pevné adrese.

Objednávky lze uskutečnit i bez registrace.

Vymezení pojmů

Prodávající je obchodní společnost MESEC Systémy, s.r.o., se sídlem Jílovská 1159/59,

14200 Praha 4 – Braník, IČ: 02741865, zapsané v obchodním rejstříku v oddíle C, vložka

223147 vedená u Městského soudu v Praze. MESEC Systémy, s.r.o. je osoba, která při

uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to

podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky

nebo poskytuje služby.

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se

rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své

podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá

smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba,

která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při

samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet

podnikatele

Kupní smlouva

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění

nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky

kupujícím – spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel

neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy

však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo

rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Při provedení storna

objednávky do 12 hodin, je objednávka považována za zrušenou. Storno je možné poslat

emailem, případně provést telefonicky. Při zrušení objednávky je nutné uvést Vaše jméno, e-

mail a číslo objednávky.

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit

údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a

opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující

prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odešlete objednávku“.

Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka

zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného

souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními

podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a

reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky

upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré

podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je

povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od

tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením

kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo

nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že Kupující

zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho

účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele.

Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně

závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174

zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající

odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal:

 má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které

prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu

zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

 se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc

tohoto druhu obvykle používá,

 věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li

jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

 je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

 věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad,

pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti

věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od

smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez

zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání

nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže

věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém

případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na

výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má

právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad,

vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v

přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že

věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době

dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se

za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit

reklamační řád prodávajícího.

Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém

obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání

důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní

smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí

poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve

lhůtě uvedené v přechozí větě.

V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14

dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s

uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz.

Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využit též vzorový formulář poskytovaný

prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy

může spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu

elektronické pošty prodávajícího mesec-systemy@centrum.cz

V případě, že kupující dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající

peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na

dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než

nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od

odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od

kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění

poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím

kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od

kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve,

než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost

bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do

14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat

vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí

bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako

protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně,

může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na

vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat.

Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně

vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského

zákoníku nemá zejména, v případě smluv:

 o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem

před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením

smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od

smlouvy,

 o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu

nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od

smlouvy,

 o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a

jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,

 o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

 o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání

nenávratně smíseno s jiným zbožím,

 o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to

však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání

jiných než vyžádaných náhradních dílů,

 o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických

důvodů jej není možné vrátit,

 o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud

porušil jejich původní obal,

 o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

 o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato

plnění poskytuje v určeném termínu,

 uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo

 o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s

předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení

od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém

případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označeného pojmem

„Momentálně nedostupné“ v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným

modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a zákazník toto před samotným vznikem

kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající zákazníka o této situaci informuje. Byla-li část nebo

celá objednávka uhrazena, budou zákazníkovi peníze vráceny na účet.

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky,

zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a

předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých

osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho

písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších

zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti

zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí

dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je

nutný pro doručení zboží.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě

elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

Zpětný odběr elektrospotřebičů

Prodávající zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení z domácností a oddělený sběr

elektroodpadu, baterií a akumulátorů, v souladu s příslušnými právními předpisy

prostřednictvím společnosti REMA Systém, s.r.o.

Zákazník je oprávněn odevzdat elektrozařízení, elektroodpad či baterie nebo akumulátory na

sběrných místech společnosti REMA Systém, s.r.o. uvedených na jejích webových stránkách.

Na těchto stránkách jsou rovněž uvedeny negativní účinky látek používaných v bateriích nebo

akumulátorech, dále grafické symboly pro oddělený sběr, informace o provádění odděleného

sběru a jeho významu. Zákazník je také oprávněn vrátit elektrozařízení, elektroodpad či

baterie nebo akumulátory ve sběrnách určených ke sběru uvedeného odpadu v příslušné obci.

Prodávající dále zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení od domácností zdarma přímo v

domácnosti, pokud si zákazník objedná zboží podobného typu a použití. Zpětný odběr se

vztahuje na elektrozařízení v počtu odpovídajícím objednanému zboží.

Elektrozařízení, elektroodpad, baterie ani akumulátory nesmí být odstraňovány spolu se

směsným odpadem, ale musí být odkládány na místech k tomu určených, tj. ve sběrných

dvorech nebo místech jejich zpětného odběru, např. na místech uvedených výše. Uvedená

zařízení a odpady budou dále využity k výrobě nových zařízení. Nebezpečné a škodlivé látky

z těchto zařízení a odpadů mohou poškodit životní prostředí či lidské zdraví

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní

smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v

souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na

telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Druhy dopravy veřejnými přepravci

Zboží doručováno přepravní balíkovou firmou Česká pošta a firmou Uloženka

(HeurekaPoint).

Cena za přepravu a případný příplatek za dobírku jsou zobrazeny u výběru způsobu dopravy a

platby při objednávání zboží.

Reklamace zásilky je možná do 3 dní od doručení, za předpokladu, že poškození nebylo

zřejmé při předání!

POZOR! Pokud je balík viditelně poškozen nebo je-li porušena ochranná páska, uplatněte

reklamaci přímo u přepravce. Za škody vzniklé při přepravě nenese dodavatel odpovědnost.

Zásilka je obvykle doručena do druhého dne od připsání peněz na účet nebo od odeslání

objednávky, při platbě dobírkou. O odeslání je zákazník informován e-mailem.

Záruka

V balíku vždy najdete daňový doklad. Záruční lhůta začíná běžet datumem uvedeným na

dokladu. Záruční lhůta je uvedena u každého výrobku v detailu zboží. Ve sporných případech

může být záruční lhůta prodloužena o 5 (slovy pět) dní jako náhrada za čas dopravy.

Způsoby úhrady

Veškeré způsoby úhrady, lze vybrat před výběrem dopravy. Všechny způsoby platby jsou

zahrnuty v ceně dopravy.

Platba předem – při výběru této možnosti obdržíte zálohový list se všemi údaji k platbě. Zboží

budeme expedovat po obdržení platby na bankovní účet

Dobírka- objednané zboží Vám zašleme poštou a při převzetí toto zboží uhradíte v hotovosti.

Bezpečnost

Při platbě platebními kartami se nemusíte bát zneužití. Využíváme prověřenou platební bránu

s protokolem 3-D secure, podporovaným karetními asociacemi.

Všechny interní informace (hesla, jména, operace) se šifrují. Pro zvýšení rychlosti

nešifrujeme obecné informace (informace o jednotlivých položkách zboží).

Závěrečná ustanovení

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy

mesec-systemy@centrum.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na

elektronickou adresu kupujícího.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou

kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí

ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní

inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č.

634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího,

v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzením jako uzavřená

smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další

evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i

v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Nákupem zákazník

souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem

uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění

platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené

objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Formular Odstoupeni Od Smlouvy – Gofio

Děkujeme Vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek.

Vaše „Elgofio.cz“

Obchodní podmínky jsou platné od 1.9.2015 do odvolání.